COMPLIANCE I EXCEL·LÈNCIA

El món està canviant d'una forma radical i a una velocitat vertiginosa i amb ell també estan canviant les empreses i la forma de gestionar-les. Les empreses que no persegueixin l'excel·lència en tot el que facin, les que no assimilin la importància del coneixement i compliment normatiu i les que no apostin decididament per la prevenció de qualsevol risc o contingència; no tenen futur en el nou món empresarial.

El "Compliance" o Compliment Normatiu, ja ha arribat de forma generalitzada i decidida, per quedar-se i per imposar-se com a part important i imprescindible per la consecució de l'excel·lència. Òbviament l'excel·lència no és només el "Compliance"; però no hi pot haver excel·lència sense una aposta convençuda i real pel Compliment Normatiu.

Actualment, en les empreses no cotitzades, com és el cas de totes les gironines, siguin familiars o no, veiem com la qüestió del "Compliance" s'aborda de forma fracturada, duplicant o triplicant esforços, recursos, costos i proveïdors. Així veiem com per un costat es tracta de forma autònoma la prevenció de riscos laborals i els plans d'emergència i seguretat, així com les polítiques contra l'assetjament sexual a l'empresa; d'altra banda, amb total independència, la protecció de dades de caràcter personal; per un altre costat, les qüestions relatives a prevenció del blanqueig de capitals; a banda es tracta el compliment normatiu mediambiental i de residus; per un altre costat s'atén a la qüestió de la prevenció de la responsabilitat d'administradors, socis i directius i apart la prevenció de la responsabilitat penal de l'empresa i també de forma separada el compliment normatiu sectorial o gremial o el propi de l'activitat.

Des del dia 1 de juliol de 2015 està en vigor la Llei 1/2015, de 30 de març, de reforma del Codi Penal, que ve a regular, mínimament, el "Compliance Penal" i la figura del "Compliance Officer" dins les empreses de tot tipus i sense limitació de tamany. Aleshores, aquest canvi normatiu i la importància que té, pel que veurem més endavant, ha provocat una allau de conferències i seminaris i una pressió dels proveïdors de serveis externs sobre les empreses, que han sensibilitzat a molts empresaris respecte a les bondats o, si més no, a la importància i necessitat, del Compliance Penal; però també del "Compliance" en general.

El "Compliance Penal", ben fet, implica un treball de camp que revisa i controla la correcció i bona execució de tots els altres "compliance" autònoms de l'empresa i ha fet aflorar la necessitat d'armonitzar i racionalitzar l'estructura, els protocols, els procediments i els recursos de tot tipus, per fer més eficient la gestió de l'empresa des del punt de vista de compliment normatiu en general, enfocat a la prevenció de riscos i contingències de tot tipus, també penals, i a l'excel·lència en la gestió.

Només per posar un exemple i veure la transcendència del que estem parlant, en el cas del Compliance Penal, la seva correcte implantació i la seva correcta execució i manteniment, tenen com a conseqüència l'eximent de responsabilitat penal per a l'empresa. O sigui, dit d'una altra manera, que aquella empresa que realment ho hagi fet bé, quedarà exempta de responsabilitat penal.

Aquesta eximent té molta importància, perquè altrament, en cas de condemna penal a l'empresa, aquesta pot implicar fins i tot el tancament de l'empresa per ordre judicial (el que equivaldria a la pena de mort per a la persona jurídica), o la suspensió de la seva activitat o part de l'activitat per un període de temps, o bé la impossibilitat de contractar amb l'administració pública; a més de les importants sancions econòmiques que el Jutjat pot imposar.  

Doncs aquests avantatges que de forma clara es veuen i s'entenen en l'àmbit de la responsabilitat penal de les empreses, igualment existeixen en tots els altres àmbits de compliment normatiu; bé sigui per responsabilitat penal d'administradors i directius, com de la seva responsabilitat civil, com de riscos laborals, com de protecció de dades, com de prevenció del blanqueig, com de prevenció de l'assetjament sexual a l'empresa, com de riscos mediambientals, com de riscos per la salut pública i de protecció de consumidors i usuaris i especialment menors, etc.


Mai és tard per començar a tendir cap a l'excel·lència i a qui més lluny hi estigui, més li costarà i més passos haurà de fer per arribar-hi; però tothom hi pot arribar si s'ho proposa. No hi ha altre camí!