La prevenció a les empreses

Un cop la crisi ha tocat fons i les empreses fan inventari dels danys i de la situació en que es troben per afrontar la nova era, és evident que hi ha cada cop més un interès i una prioritat en la prevenció dels riscos de qualsevol mena.

Moltes empreses s'han adonat que la falta de revisió, consciència i control dels riscos, els han acabat portant uns perjudicis, uns costos i unes pèrdues molt superiors als inconvenients i costos que hagués tingut un bon sistema de prevenció que, en molts casos, hagués evitat que determinats riscos es convertissin en danys.

A la prevenció tradicional en àmbits obligats per Llei, com pot ser la dels riscos laborals o la dels riscos en matèria de protecció de dades personals, s'hi afegeix ara un interès en el compliment normatiu o "compliance" i de forma més especial un interès recent i provocat per un canvi normatiu en el "compliance penal".

Així com els riscos de responsabilitats patrimonials de les empreses (responsabilitat civil o responsabilitat per danys) poden estar coberts per una assegurança; a partir de l'any 2010 quan el Codi Penal es modifica i preveu la imputació penal de les persones jurídiques, es constata que aquella responsabilitat no pot ésser coberta per una pòlissa d'assegurances.

La gran novetat és que des del dia 1 de juliol de 2015, aquelles empreses que tinguin ben implementat un Pla de Prevenció de Riscos Penals i que el segueixin i executin degudament, per previsió expressa del Codi Penal, quedaran exemptes de responsabilitat penal, qüestió que és molt important i que cal tenir en compte.


Per tant, tinguem en compte que la prevenció esdevindrà un dels principals pilars de la gestió empresarial en el futur i convé que totes les empreses, petites, mitjanes i grans, es vagin adaptant al canvi.