L'EMMPRESA DELINQÜENT. EXIMENTS I ATENUANTS.

Des del dia 23 de desembre de 2010, les persones jurídiques, i per tant les empreses, poden cometre delictes i poden ésser imputades, acusades i condemnades penalment, en virtut de la Llei 5/2010 de 22 de juny de Reforma del Codi Penal.

Dins del concepte de persona jurídica responsable penalment, no només hi ha empreses, sinó també tot altre tipus de persones jurídiques civils o mercantils, incloses per exemple les associacions i les fundacions sense afany de lucre i, fins i tot, les entitats religioses o els partits polítics. Només queden excloses la majoria d'entitats de caràcter públic.

Aquesta responsabilitat penal de les empreses, és diferent de la que puguin tenir els seus administradors de fet o de dret, o els seus directius o els seus empleats. Es tracta de la fi del principi general del Dret "Societas delinquere non potest". Així veiem com en el "Cas Neymar" ha estat imputat el Barça, com persona jurídica, a més del Sr. Bartumeu com a president de la junta directiva.

Les penes aplicables a les empreses són totes elles molt greus i van des de multes que poden ser milionàries, a la dissolució i tancament de l'empresa, a la suspensió temporal de les seves activitats, a la clausura de locals, a la inhabilitació per rebre subvencions o ajuts o per gaudir de incentius fiscals o de seguretat social i a la intervenció judicial. Qualsevol de les penes esmentades pot representar la fi de l'empresa en molts casos.

La persona jurídica serà responsable penalment dels delictes comesos, en nom i per compte d'ella i en el seu benefici directe o indirecte, pels seus representants legals o bé pels seus empleats, sin s'han incomplert greument els deures de supervisió, vigilància i control de l'activitat que són exigibles.

Dins aquest escenari, el dia 1 de juliol de 2015 entra en vigor la Llei 1/2015, de 30 de març, en virtut de la qual es desenvolupa la regulació de la responsabilitat penal de les persones jurídiques i s'estableix un sistema d'eximents i atenuants, que és de capital importància el seu coneixement per part de les empreses.

La nova redacció de l'article 31.bis.2 del Codi Penal preveu que la persona jurídica quedi exempta de responsabilitat penal si ha adoptat i executat amb eficàcia, abans de la comissió del delicte, un model d'organització i gestió que inclogui les mesures de vigilància i control idònies per prevenir delictes de la mateixa naturalesa o per reduir significativament el risc de la seva comissió.

Aquesta supervisió del funcionament i compliment del Programa de Prevenció de Riscos Penals ha de ser confiada a un òrgan intern amb poders autònoms de iniciativa i control; el que en el món anglosaxó es coneix com a "Compliance Officer".

Si només es pot acreditar parcialment el compliment d'aquests requisits, poden actuar com a atenuant. A més, també pot actuar com a atenuant (i) col·laborar en la investigació dels fets, (ii) reparar o disminuir el dany i (iii) adoptar mesures per prevenir i descobrir delictes que es puguin cometre en el futur.

No tots els delictes poden ser comesos per empreses, sinó que el propi Codi Penal preveu expressament aquells que ho poden ser, i se'n compten 31, entre els quals destaquen per més habituals delictes contra la intimitat, estafa, insolvències punibles, aixecament de béns, concursos punibles, danys informàtics i hacking, delictes contra la propietat intel·lectual i industrial, contra el mercat i els consumidors, descobriment de secrets, publicitat enganyosa, facturació fraudulenta, abús d'informació privilegiada, corrupció entre particulars o esportiva, blanqueig de capitals, delictes contra la Hisenda Pública o la Seguretat Social, sobre l'ordenació del territori, contra els recursos naturals i el medi ambient, suborn, corrupció en les transaccions comercials internacionals, etc.

La nova regulació va en la línia del Corporate Compliance, basada en la necessitat de la integritat i el compliment normatiu de les empreses, com a clau de la seva sostenibilitat i èxit a llarg termini. Així mateix ve reconegut a la recent UNE-ISO 19.600 sobre sistemes de gestió del Corporate Compliance.


Aquesta nova regulació fa que, a partir del dia 1 de juliol de 2015, convé a les empreses, incloses les PIMES, i també als administradors de les empreses, implementar un Pla de Prevenció de Riscos Penals i gestionar bé la seva execució, control i seguiment, per poder gaudir d'una eximent de responsabilitat penal. El fet de no haver implementat i seguit aquest Pla de Prevenció, augmenta de forma molt significativa el risc de responsabilitat penal de l'empresa.