PRESSIÓ A L'EMPRESA


En un món en el que per tot es necessiten diners, la pressió a la principal, sinó única, font real de riquesa econòmica (l'empresa), és exagerada, molts cops abusiva i fins i tot m'atreveixo a dir espoliadora o confiscatòria.

Actualment emprendre és un esport de risc, un joc només per valents, una aposta per temeraris. Emprendre complint des de bon principi totes les normatives i obligacions és només un luxe per a pocs que han trobat la pedra filosofal o la gallina dels ous d'or, o bé que són de bona família i tenen diners per arriscar.

La pressió reglamentària, normativa, fiscal, laboral, administrativa estatal, autonòmica i municipal, mediambiental, sanitària, de protecció de dades personals, de prevenció del blanqueig de capitals, etc, etc, etc; és tan gran, que espanta, desanima i fa reconsiderar moltes il·lusions, idees i voluntats. Aquesta pressió és el principal fre a l'economia actual.  


Que ningú em mal interpreti; no estic fent una oda o apologia al liberalisme radical del "laissez faire, laissez passé, le monde va de lui memme". No tinc res contra un intervencionisme raonable i just. És clar que l'empresa ha de tenir les seves obligacions respecte als treballadors i respecte al fisc i al medi ambient; però la pressió per a aquells emprenedors que volen constituir una empresa per emprendre, no pot ser l'actual; és totalment desproporcionada i frustra iniciatives vàlides que requereixen un temps de rodatge. Deixem que neixin i creixin i que es reprodueixin i a mig i llarg termini en traurem tots molt més d'elles; però no les fem avortar.  

I LA VIDA CONTINUA ...

Vivim temps convulsos, que ens afecten com a ciutadans, com a pobles, comarques, com a País i com a Planeta. Estem immersos en processos polítics, corrents migratòries, refugiats de guerra, fenòmens meteorològics cada cop més alarmants; i la vida continua ...

Sembla com si el món anés per un costat, la política per un altre i, en canvi, la vida de les petites i mitjanes empreses, seguís el patró de sempre, o sigui, intentar adaptar-se a les circumstàncies i intentar progressar malgrat tot.

En aquests temps en que ens ho replantegem tot i en els que no hi ha veritats absolutes, ni principis eterns, cal replantejar-nos el paper de l'empresa dins la societat i redescobrir i redefinir les seves possibilitats i virtuts i el seu caràcter necessari i imprescindible per assolir un món millor.

Ara que tot s'està movent, ara que tot està en procés, ara que es parla tant de construir, de constituir, de crear, tinguem en compte el paper central de l'empresa, sobretot la petita i mitjana, sobretot la familiar, en la nostra societat, en els nostres pobles, en el nostre País i establim el context necessari per tal que aquestes empreses creïn riquesa, siguin socialment responsables i contribueixin a fer moltes coses bones que sense recursos ni riquesa no es poden fer.


Malgrat tot, la vida de moltes empreses continua... i per molts anys!.  

La prevenció a les empreses

Un cop la crisi ha tocat fons i les empreses fan inventari dels danys i de la situació en que es troben per afrontar la nova era, és evident que hi ha cada cop més un interès i una prioritat en la prevenció dels riscos de qualsevol mena.

Moltes empreses s'han adonat que la falta de revisió, consciència i control dels riscos, els han acabat portant uns perjudicis, uns costos i unes pèrdues molt superiors als inconvenients i costos que hagués tingut un bon sistema de prevenció que, en molts casos, hagués evitat que determinats riscos es convertissin en danys.

A la prevenció tradicional en àmbits obligats per Llei, com pot ser la dels riscos laborals o la dels riscos en matèria de protecció de dades personals, s'hi afegeix ara un interès en el compliment normatiu o "compliance" i de forma més especial un interès recent i provocat per un canvi normatiu en el "compliance penal".

Així com els riscos de responsabilitats patrimonials de les empreses (responsabilitat civil o responsabilitat per danys) poden estar coberts per una assegurança; a partir de l'any 2010 quan el Codi Penal es modifica i preveu la imputació penal de les persones jurídiques, es constata que aquella responsabilitat no pot ésser coberta per una pòlissa d'assegurances.

La gran novetat és que des del dia 1 de juliol de 2015, aquelles empreses que tinguin ben implementat un Pla de Prevenció de Riscos Penals i que el segueixin i executin degudament, per previsió expressa del Codi Penal, quedaran exemptes de responsabilitat penal, qüestió que és molt important i que cal tenir en compte.


Per tant, tinguem en compte que la prevenció esdevindrà un dels principals pilars de la gestió empresarial en el futur i convé que totes les empreses, petites, mitjanes i grans, es vagin adaptant al canvi.